Page 2 - Su Deposu Kataloğu
P. 2

İç ndek ler
      ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
                   ...............................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................
                   ...............................................................................................................................................
        Pol et len Tekst l Arabası ...............................................................................................................................................08
        Moloz ut - Moloz Kules ................................................................................................................................................10
                   ..............................................................................................................................
                   ..............................................................................................................................
                                                  ..................
                                                  ..................
            ımı v
                 a
           a
                  t
           s
                m
                 l
            a
            r
         p T
        a
         Kalıp Tasarımı ve İmalatı ...............................................................................................................................................12
       K
               e İ
                                                      12
         lı
                  ı
                 a
           l Ö
             l Ü
       S S
             l Ü
            ze
            ze
         t
         ö
         ö
        k
        k
         t
          r
          e
          e
           l Ö
          r
        e
        e
               ün
              r
               ün
                ler
                ler

          Sektörel Özel Ürünler .....................................................................................................................................................14 Depolama Tankları ve
                 .....................................................................................................................................................
              r
      TARIM VE HAYVANCILIK
        Pol et len Buzağı Kulübes .............................................................................................................................................20 Özel Ürünlerde
                 l
                 k
          len Y
        o
          P P o l et   len Y a l l a k -Y em l k  .................................................................................................................................................
            a
       Pol et len Yalak -Yeml k .................................................................................................................................................21
             a
              k -Y
         l et
               em
         l et
         l et
                 u
                 u
                  k

                   ...............................................................................................................................................
                  k
               az S
               az S
                u
             o
             nm
             nm
             o
                 l


                 l
                u
          len D
          len D
          Pol et len Donmaz Suluk ...............................................................................................................................................21
       P P
        o
        o
         Z e yt n - T ur  u - Sa l a m ura D ep o l a r ı                                                            L der Marka
       Zeyt n - Tur u - Salamura Depoları .............................................................................................................................22
      EĞLEN CE v e KENT M O B İL Y AL ARI
      EĞLENCE ve KENT MOBİLYALARI

                  ................................................................................................................................................
        Pol et len Traf k Bar yer ................................................................................................................................................23
                  ................................................................................................................................................


                    ........................................................................................................................................
        Dekorat f I ıklı Saksı ve Küre ........................................................................................................................................24 armod, 1986 yılından bugüne uzmanlığı ve kazandırdığı yen l klerle sektörünün

                    ........................................................................................................................................
        M n Su Kaydırağı ...........................................................................................................................................................26 Kl der üret c markası. Pol et len, polyester ve paslanmaz depolama tanklarıyla
                                               .............................
                                               .............................
                ..............................................................................................................................
                ..............................................................................................................................
        Pol et len Den z B s klet ................................................................................................................................................27 b rl kte özel üret mler gerçekle t r yor. Ürünler n n tamamında lk günkü heyecanıyla
                                                      27


                  ................................................................................................................................................
                  ................................................................................................................................................

                 .......................................................................................................................................................

        Pol et len Mob l Du .......................................................................................................................................................28 en y kal tey mü ter ler yle bulu turma deal n bugün de sürdürüyor.
                 .......................................................................................................................................................
                 ..............................................................................................................................
        Pol et len Mob l WC .......................................................................................................................................................29
                 ..............................................................................................................................
                                                .........................
                                                .........................
            ÇLI T
      ÖZEL AMAÇLI TOPRAK ALTI DEPOLAR
                      EPO
               P
      ÖZEL AMA  ÇLI T O P R AK AL TI D EPO L AR                                            Bu  deal  ç n fonks yonel kullanıma sah p ergonom k tasarımlarını; yen  teknoloj
      ÖZEL AMA
                 AK AL
                         AR
                R
                        L
              O
                    TI D
                   ..............................................................................................................................
          ur S
         m
              ep
                   ..............................................................................................................................
        a
          Y Y a ğ m ur S u yu D ep o l l a m a .............................................................................................................................. .................. mak neler nde en y hammadde kullanımıyla üret me dönü türüyor. Karmod ürünler
         ğ
                a
       Yağmur Suyu Depolama ................................................................................................................................................30
            u
                 m
            yu D
                  a
                                                  ..................
                o
                                                  ..................
              ep
       Yangın Suyu Depolama ..................................................................................................................................................31
          Y Y a n g ın S u yu D ep o l l a m a .............................................................................................................................. .................... ergonom s , uzun ömürlü dayanımı ve fonks yonel özell kler yle kullananları konfor
            yu D
          ın S
           u
                                                 ....................
                a
               o
                  ..............................................................................................................................
                                                 ....................
        a
                 a
                m
                  ..............................................................................................................................
         n
         g
              a
         ep
           k T
        os
               ..............................................................................................................................................................
       Fosept k Tanklar ..............................................................................................................................................................32
             k
          F F os ep t t   k T a n k l l a r r    ..............................................................................................................................................................
            a
               ..............................................................................................................................................................
             n
                        a
           e En
             d
                     k T
                y
                e
              ü
       S nt ne ve Endüstr yel Sıvı Atık Tankları .....................................................................................................................33
        n
          n
                  v
          S S n t t n e v e En d ü s s t t r r   y e l S ı ı v ı A t t ı ı k T a n k l l a r r ı ı                ve gerçek tasarruf ekonom s yle bulu turuyor. Üret mde kullanılan pol et len, polyester
                       k
                      a
                 l S
                   ı A
          e v
                      n
                                                                       veya paslanmaz hammadde ve malzemeler n tamamı or j nal en y kal telerden
      POLYESTER DEPOLAR                                                         seç lm t r. Dönü türülmü hammadde ve malzeme kullanımına üret m nde asla yer
         y
                    ze
       Polyester Ürünler n Üstün Özell kler .........................................................................................................................34
             ün
                        .........................................................................................................................
                  ün Ö
                      k
          P P o l l y es t t er Ü r r ün ler n Ü s s t t ün Ö ze l l l k ler     ......................................................................................................................... vermeyen Karmod bu özell ğ yle benzerler nden ayrılır.
                     l
        o
         es
                n Ü
                       ler
           er Ü
              ler

              ep
       Polyester Su Depoları G r  ............................................................................................................................................35
                   ............................................................................................................................................
                 ı G
        o
                  r
           er S
                a
         y
          P P o l l y es t t er S u D ep o l l a r r ı G r      ............................................................................................................................................
               o
         es
            u D
               u D
                    ..............................................................................................................................
               u D
              y S
           P P P o l l l y es t t t er Y a t t t a y S u D ep o l l l a r r r ı ı ı .............................................................................................................................. .............
              y S
                  o
                  o
             a
                  a
                  a
                ep
             a
                ep
         y
                                                   .............
           er Y
           er Y
         es
         es
        o
        o
            a
         y
       Polyester Yatay Su Depoları ...........................................................................................................................................36
            a
          t
                 ep
          t
                 ep
              y S
             e
             e
           er D
              y S
        o
        o
                  o
               u D
               u D
                  o
         y
         y
          Polyester D key Su Depoları ..........................................................................................................................................40 Karmod üret mler arasında b reyselden endüstr yel kullanımına 50 l treden 100 tona
         l
                  l
                  l
         es
         es
         l

       P P
                   r
                    ..........................................................................................................................................
                    ..........................................................................................................................................
             k
             k
                   a
                   a
                   r

                    ı
                    ı
           er D
                ya
         l
                 lı S
                 lı S
         y
                      r
                ya
         y
                      r
                       ı


        o
                       ............................................................................................................................
                       ............................................................................................................................
         l
                       ı
         es
          Polyester D key Ayaklı Su Depoları ............................................................................................................................42 sıvı depolama tankları, s lo depolar, mob l WC ve du yapıları, tarım ve hayvancılık,
         es
          t
                      l
           er D
          t
             k
             k
                  u D
                     o
                     o
                 k
        o
              e
              e
                      l
                  u D
                      a
                    ep
                      a
                    ep
              y A
              y A
                 k
           er D
       P P
                k S
                  ep
        o
         y
           er P
                    o
         es
             zm
       Polyester Pr zmat k Su Depoları ...................................................................................................................................44
                 u D
              a
                      ...................................................................................................................................
          P P o l l y es t t er P r r zm a t t   k S u D ep o l l a r r ı ı   ................................................................................................................................... tekst l, m mar ve eğlence g b farklı sektörlere özel ürünler yer almaktadır. Karmod
                    a
                u T
        o
          P P o l l y es t t er S u D ep os u T e e k n k Ö ze l l l k ler     ......................................................................................................................
                         ......................................................................................................................
                  k
                       ler
                       k
           er S
                     ze
         es
                      l
              ep
                  n
         y
            u D
                   k Ö
       Polyester Su Deposu Tekn k Özell kler ......................................................................................................................45
               os
                  j S
                       l
                      o
                  j S
                      o
                   u D
                                                      46
                   u D
                     ep
                     ep
                 t
                 t
                        .........................................................................................................................

                        .........................................................................................................................
                       r
                        ı
                        ı
                       r
                       l
          Polyester Yer nde Montaj Su Depoları .........................................................................................................................46 sektördek uzmanlığıyla otomot v ve gem  n a sektörler ba ta olmak üzere farklı
                 n
                 n
                       a

                  a
                       a
                  a
            er
              n
            er
           er Y
       P P
                o
                o
              de M
              n
              de M
           er Y
         l
         y
         l
        o
        o
          t
          t
         es
         y
         es
                    t
                    t
                          ep
                    t
                    t
           er Ö
           er Ö
                          ep
           er Ö
                     e
                     y
          t
                     y
                     y
         l
                     e
                     e
                          ep
                     e
             ze
                   o
             ze
             ze
                   o
                           o
                           o
                   o
                   o
                           o
                    n
                    n
           er Ö
                          ep
                    n
                l
             ze
                    n
                l
                 a
         es
                        l
                        t
         es
                        t
         es
         es
                        t
         y
                        l
                        l
         l
                        l
                 a
         y
         y
                 a
         y
                      n
                      n
       P P P P
          t
                      n
          t
                     y
                      n
          t
                         ı D
                         ı D
                         ı D
                        t
         l
                      er A
                      er A
                         ı D
                      er A
                      er A

                o
             l D
                 a
                l
                             .....................................................................................................
        o
                o
                o
                o
               ep
                             r
                             r
        o
        o
                            a
         l
                            a
                             r
                             r
               ep
            Polyester Özel Depolar - Konteyner Altı Depolar .....................................................................................................47 endüstr yel alanlara özel parça üret m de gerçekle t rmekted r.
                 r - K
                            l
                 r - K
        o
                           o
               ep
               ep
                            l
                            a
                            a
             l D
             l D
             l D
                            l
                 r - K
                 r - K
                            l
                l
          k Y
                 o
                 o
       Yüksek Yalıtımlı Depolar ...............................................................................................................................................47
            Y Y Y Y ü ks e e e e k Y a lı t t t t ım lı D ep o l l l l a r r r r  ...............................................................................................................................................
                 o
                  a
         ks
         ks
         ks
                  a
                ep
                ep
          k Y
                  a
          k Y
                ep
           a
           a
            lı
            lı
              lı D
              lı D
              lı D
            lı
        ü
        ü
             ım
        ü
             ım
             ım
           a
                                                                       Karmod, sektöründek l derl ğ yle yurt ç ve yurtdı ı pazarlarda kend ne özel yer ed nm
        LİE
                L
      PO
                AR
         TİLEN D
         TİLEN D
              EPO
                L
                AR
        LİE
      POLİETİLEN DEPOLAR
              EPO
      PO
        Pol et len Su Depoları G r  ...........................................................................................................................................48 güçlü b r markadır. Kend  çer s nde olu turduğu Ar-Ge ve Ür-Ge çalı ma süreçler yle
        Pol et len Ürünler n Üstün Özell kler ........................................................................................................................49 ürün kal tes n ve ya amı kolayla tıran ürün portföyünü sürekl gel t rmekted r.
        Pol et len D key Su Depoları .........................................................................................................................................50 Üret mler n ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 45001:2018 le CE
        Pol et len Pr zmat k Su Depoları ..................................................................................................................................51 kal te belgelend rme ve sert f kasyonlarıyla taçlandırmı tır.
        Pol et len Yatay Su Depoları ..........................................................................................................................................52
        Pol et len M lenyum Ser s Su Depoları ......................................................................................................................53
        Pol et len Yen Nes l Su Deposu ....................................................................................................................................54 Üret m n  gerçekle t rd ğ  her üründe en  y  kal te, en uzun ömürlü kullanım ve
        o
                          o
                          o

                           ............................................................................................................
        o
                        ep
                          a
                          l
                        ep
                          l
                          a
                           r
                           r
                    ra
                    ra
              k T
          Pol et len Büyük Tonajlı Toprak Altı Depolar ............................................................................................................55 bütçelere tasarruf kazandıran gerçek ekonom y ya amanız ç n l der marka avantajları
                 a
          len B
                     k A
                 a
                o
                   o
                   o
             yü
             yü
              k T
                   p
                   p
             ü
             ü
                       t
                       ı D

                       t
                       ı D
         l et
         l et
                 jlı T
                n

                     k A
                o
          len B
       P P
                      l
                      l
                 jlı T
                n
              r
              r
              a
          Pol et len S lolar ...............................................................................................................................................................56 yanınızda...
               ...............................................................................................................................................................

        o
        o
              a
          len S
          len S

             lo

         l et
         l et

       P P

              l
              l
             lo
        Top Dalgakıran S stem ..................................................................................................................................................59
      PASLANMAZ DEPOLAR
        Paslanmaz Su Depoları G r  .........................................................................................................................................60
        Paslanmaz Ürünler n Üstün Özell kler ......................................................................................................................61
        Paslanmaz D key Su Depoları .......................................................................................................................................62
        Paslanmaz Yatay Su Depoları ........................................................................................................................................63
        Paslanmaz Pr zmat k Su Depoları ................................................................................................................................64
      SERTİFİKALARIMIZ ........................................................................................................................................................66
                                                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7