Page 3 - Su Deposu Kataloğu
P. 3

İç ndek ler
 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
  Pol et len Tekst l Arabası ...............................................................................................................................................08
  Moloz ut - Moloz Kules ................................................................................................................................................10
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..................
 ..................
 Kalıp Tasarımı ve İmalatı ...............................................................................................................................................12
   K a lı p T a s a r ımı v e İ m a l a t ı 12
 r
 r
 e
 r
 ö
 r
 ün
 ün
 l Ö
 S S
 ze
 ze
 l Ü
 e
 l Ö
 l Ü
 ö
 k
 k
 .....................................................................................................................................................
    Sektörel Özel Ürünler .....................................................................................................................................................14 Depolama Tankları ve
 e
 e
 t
 t
 ler
 ler

 TARIM VE HAYVANCILIK
  Pol et len Buzağı Kulübes .............................................................................................................................................20 Özel Ürünlerde
 P P
 o
 o
 len Y
 len Y
 l et


 l et
 l
 l
 em
 k -Y
 em
 .................................................................................................................................................
    Pol et len Yalak -Yeml k .................................................................................................................................................21

 k
 k
 l
 a
 l
 a
 a
 a
 k -Y
 k
 o
 az S
 o
 l et
 u
 u
 len D
 nm
 Pol et len Donmaz Suluk ...............................................................................................................................................21
    P P o l et   len D o nm az S u l l u k  ...............................................................................................................................................
 Zeyt n - Tur u - Salamura Depoları .............................................................................................................................22
   Z e yt n - T ur  u - Sa l a m ura D ep o l a r ı      L der Marka
 EĞLEN CE v e KENT M O B İL Y AL ARI
 EĞLENCE ve KENT MOBİLYALARI
  Pol et len Traf k Bar yer ................................................................................................................................................23
 ................................................................................................................................................


 ................................................................................................................................................
  Dekorat f I ıklı Saksı ve Küre ........................................................................................................................................24 armod, 1986 yılından bugüne uzmanlığı ve kazandırdığı yen l klerle sektörünün
 ........................................................................................................................................


 ........................................................................................................................................
 .............................
 .............................
  M n Su Kaydırağı ...........................................................................................................................................................26 Kl der üret c markası. Pol et len, polyester ve paslanmaz depolama tanklarıyla
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

  Pol et len Den z B s klet ................................................................................................................................................27 b rl kte özel üret mler gerçekle t r yor. Ürünler n n tamamında lk günkü heyecanıyla
 ................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................
 27

 .......................................................................................................................................................
  Pol et len Mob l Du .......................................................................................................................................................28 en y kal tey mü ter ler yle bulu turma deal n bugün de sürdürüyor.

 .......................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
  Pol et len Mob l WC .......................................................................................................................................................29
 .........................
 .........................
 ÇLI T
 AK AL
 AR
 P
 ÖZEL AMAÇLI TOPRAK ALTI DEPOLAR
 O
 ÖZEL AMA
 EPO
 ÖZEL AMA ÇLI T O P R AK AL TI D EPO L AR Bu  deal  ç n fonks yonel kullanıma sah p ergonom k tasarımlarını; yen  teknoloj
 TI D
 L
 R
 m
 a
 a
 m
 m
 Y Y
 ep
 ur S
 ur S
 m
 yu D
 yu D
 o
 a
 a
 o
 l
 ep
 l
 u
 u
 ..............................................................................................................................
 ..................
 ..................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ğ
 ğ
    Yağmur Suyu Depolama ................................................................................................................................................30 mak neler nde en y hammadde kullanımıyla üret me dönü türüyor. Karmod ürünler
 a
 a
 ..................
    Y Y a a n g ın S u yu D ep o l l a m a .............................................................................................................................. .................... ergonom s , uzun ömürlü dayanımı ve fonks yonel özell kler yle kullananları konfor
 ep
 Yangın Suyu Depolama ..................................................................................................................................................31
 ın S
 a
 u
 o
 yu D
 m
 n
 ....................
 ....................
 a
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 g
 ep
 a
 a

 l
 l

 k T
 k T
    Fosept k Tanklar ..............................................................................................................................................................32


 ..............................................................................................................................................................

 os
 r
 r
 ep
 os
 k
 n
 ..............................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................
 n
 k
 t
 t
 a
 a
 F F
    S S n t t n e v e En d ü s t t r r   y e l S ı ı v ı A t t ı ı k T a n k l l a r r ı ı ve gerçek tasarruf ekonom s yle bulu turuyor. Üret mde kullanılan pol et len, polyester
 ı A
 ü
 k T
 e En
 S nt ne ve Endüstr yel Sıvı Atık Tankları .....................................................................................................................33
 n
 a
 n
 l S
 n
 s
 k
 a
 y
 d
 e v
 e
 v
            veya paslanmaz hammadde ve malzemeler n tamamı or j nal en y kal telerden
 POLYESTER DEPOLAR   seç lm t r. Dönü türülmü hammadde ve malzeme kullanımına üret m nde asla yer
    P P o l l y es t t er Ü r r ün ler n Ü s s t t ün Ö ze l l l k ler     ......................................................................................................................... vermeyen Karmod bu özell ğ yle benzerler nden ayrılır.
 ler
 y
 ze
 er Ü
 o
 k
 n Ü
 ün Ö
 ler
 ün
 l
 es
 Polyester Ürünler n Üstün Özell kler .........................................................................................................................34
 .........................................................................................................................
 Polyester Su Depoları G r  ............................................................................................................................................35
 ı G
 o
 ep
 r
 y
    P P o l l y es t t er S u D ep o l l a r r ı G r      ............................................................................................................................................
 o
 er S
 a
 ............................................................................................................................................
 es

 u D
 u D
 .............
 ep
     P P P o l l l y es t t t er Y a t t t a y S u D ep o l l l a r r r ı ı ı .............................................................................................................................. .............
 ep
 u D
 es
 y
 y
 es
 o
 a
 a
 ..............................................................................................................................
 a
 er Y
 y S
 o
 o
 a
 a
 Polyester Yatay Su Depoları ...........................................................................................................................................36
 o
 a
 er Y
 y S
 y S
 y S
 o
 l
 ı
 o
 l
 r
 r
 a
 a
 ı

 ..........................................................................................................................................
 u D
 u D
 ep
 ..........................................................................................................................................
    Polyester D key Su Depoları ..........................................................................................................................................40 Karmod üret mler arasında b reyselden endüstr yel kullanımına 50 l treden 100 tona
 ep

 es
 er D
 k
 es
 o
 t
 k
 P P
 l
 l
 er D
 y
 y
 t
 o
 e
 e
 er D
 ep


 er D
 a
 o
 es
 lı S
 ı
 t
 a
 e
 u D
 ya
 ya
    Polyester D key Ayaklı Su Depoları ............................................................................................................................42 sıvı depolama tankları, s lo depolar, mob l WC ve du yapıları, tarım ve hayvancılık,
 ............................................................................................................................
 e
 ............................................................................................................................
 ep
 o
 y A
 l
 l
 l
 k
 o
 o
 y A
 P P
 k
 lı S
 k
 l
 y
 y
 es
 ı
 u D
 r
 r
 k
 t
 o
 a
 y
 ep
 ...................................................................................................................................
 o
 u D

 a

 es
    P P o l l y es t t er P r zm a t t   k S u D ep o l l a r r ı ı ................................................................................................................................... tekst l, m mar ve eğlence g b farklı sektörlere özel ürünler yer almaktadır. Karmod
 r
 k S
 zm
 er P
 Polyester Pr zmat k Su Depoları ...................................................................................................................................44
 er S
 ......................................................................................................................
    P P o l l y es t t er S u D ep os u T e k n k Ö ze l l l k ler     ......................................................................................................................
 o
 k
 os
 es
 ler
 Polyester Su Deposu Tekn k Özell kler ......................................................................................................................45
 l
 ep
 k Ö
 k
 u D
 y
 ze
 e
 n
 u T
 y
 a
 P P
 a
 n
 u D
 es
 y
 es
 j S
 n
 j S
 t
 t
 ep
 er
 r
 a
 a
 er
 ı
 ı
 r
 ep
 46
 n
 de M
 n
 o
 o
 de M
 o
 o
 l
 u D
 l
 l
 l
 o
 er Y
 t
 t
 er Y
 .........................................................................................................................

 .........................................................................................................................

 o
    Polyester Yer nde Montaj Su Depoları .........................................................................................................................46 sektördek uzmanlığıyla otomot v ve gem  n a sektörler ba ta olmak üzere farklı
 r
 r
 l
 o
 o
 r
 a
 .....................................................................................................
 l
 a
 a
 a

 r
 l
 e
 e
 e
 y
 e
 t
 l
 l
 t
 t
 t
 n
 n
 er A
 er A
 er A
 n
 y
 y
 y
 n
 er A
 l
 ep
 n
 ep
 n
 ep
 ep
 o
 l
 o
 o
 o
 t
 t
 t
 l
 t
 ı D
 n
 n
 ı D
 ı D
 ı D
 ep
      Polyester Özel Depolar - Konteyner Altı Depolar .....................................................................................................47 endüstr yel alanlara özel parça üret m de gerçekle t rmekted r.
 y
 ep
 ze
 ep
 ep
 o
 o
 o
 o
 y
 y
 y
 ze
 l D
 l D
 l D
 o
 es
 es
 o
 o
 ze
 ze
 o
 l D
 es
 es
 l
 er Ö
 t
 t
 er Ö
 a
 a
 l
 l
 l
 r - K
 r - K
 l
 r - K
 r - K
 l
 l
 a
 o
 o
 l
 P P P P
 a
 er Ö
 er Ö
 t
 t
 ım
 ım
 k Y
 k Y
 lı
 lı
 e
 lı
 a
 a
 a
 ü
 ü
 ım
 e
 ü
 k Y
 e
 ks
 ks
 ks
 ep
      Y Y Y Y ü ks e k Y a lı t t t t ım lı D ep o l l l l a r r r r  ...............................................................................................................................................
 ep
 ep
 a
 a
 Yüksek Yalıtımlı Depolar ...............................................................................................................................................47
 a
 o
 o
 o
 lı D
 lı D
 lı D
            Karmod, sektöründek l derl ğ yle yurt ç ve yurtdı ı pazarlarda kend ne özel yer ed nm
 AR
 L
 EPO
 LİE
 TİLEN D
 PO
 PO LİE TİLEN D EPO L AR
 POLİETİLEN DEPOLAR
  Pol et len Su Depoları G r  ...........................................................................................................................................48 güçlü b r markadır. Kend  çer s nde olu turduğu Ar-Ge ve Ür-Ge çalı ma süreçler yle
  Pol et len Ürünler n Üstün Özell kler ........................................................................................................................49 ürün kal tes n ve ya amı kolayla tıran ürün portföyünü sürekl gel t rmekted r.
  Pol et len D key Su Depoları .........................................................................................................................................50 Üret mler n ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 45001:2018 le CE
  Pol et len Pr zmat k Su Depoları ..................................................................................................................................51 kal te belgelend rme ve sert f kasyonlarıyla taçlandırmı tır.
  Pol et len Yatay Su Depoları ..........................................................................................................................................52
  Pol et len M lenyum Ser s Su Depoları ......................................................................................................................53
  Pol et len Yen Nes l Su Deposu ....................................................................................................................................54 Üret m n  gerçekle t rd ğ  her üründe en  y  kal te, en uzun ömürlü kullanım ve
 o

 l et
 ............................................................................................................
 l et

 r
 l
 r
 a
 a
 l
 o
 P P

 n
 o
 ra
 n
 k A
 k T
 k T
 k A
 o
 p
 p
 o
 o
 jlı T
 a
 ra
 jlı T
 a
 yü
 o
 o
 ı D
 ı D
 ep
 ep
 len B
 len B
    Pol et len Büyük Tonajlı Toprak Altı Depolar ............................................................................................................55 bütçelere tasarruf kazandıran gerçek ekonom y ya amanız ç n l der marka avantajları
 yü
 l
 l
 ü
 ü
 t
 t
 o
 Pol et len S lolar ...............................................................................................................................................................56
 a
    P P o l et   len S   lo l l a r r ............................................................................................................................................................... yanınızda...
 lo
 l et
 len S

  Top Dalgakıran S stem ..................................................................................................................................................59
 PASLANMAZ DEPOLAR
  Paslanmaz Su Depoları G r  .........................................................................................................................................60
  Paslanmaz Ürünler n Üstün Özell kler ......................................................................................................................61
  Paslanmaz D key Su Depoları .......................................................................................................................................62
  Paslanmaz Yatay Su Depoları ........................................................................................................................................63
  Paslanmaz Pr zmat k Su Depoları ................................................................................................................................64
 SERTİFİKALARIMIZ ........................................................................................................................................................66
                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8