Page 14 - Su Deposu Kataloğu
P. 14

Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim                                            Sanayiye Özel Kalıp ve Üretim

                     Sektörel Özel Üretimler                                               Sektörel Özel Üretimler


          Karmod 1986’dan bugüne, özel ürünlerdeki tasarım

        tecrübesi ve modern teknolojiyle donatılı tesislerinde

          çok sayıda sektörün kullanımına özel üretimleriyle

                  güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.      ol et len hammadde kolay ek l alab l r üstünlüğü ve ekonom k olu uyla günümüzde çok sayıda sektörün ürün
    Pg rd ler nde terc h ed l yor. Bazen çok öneml b r endüstr yel mak nen n  levsel b r parçası ya da b r aracın yakıt

                                                                               ka B
                                                                             er
                                                                            A
                                                                             m
                                                                                     let
                                                                                    v

                                                                                      ler
                                                                                 le
                                                                                 r
                                                                                    e
                                                                                  k D
    deposu olab l yor. Üstel k tam dönü üm özell ğ yle de sürdürüleb l r çevre yönet m ne tam katkı sağlıyor.                   Amer ka B rle k Devletler , ,
                                                                 Sera         seracılıkta kullanılan
    Karmod, otomot v, n aat, tem zl k sektörler ba ta olmak üzere çok sayıda endüstr tes s ne, sıfırdan ürün ve kalıp   Klima Kafesi     kl malara özel Sera Kl ma
    tasarımından protot p ve ser üret me kadar anahtar tesl m çözümler gel t r yor. Aynı zamanda mü ter ler n n kend ler ne  ABD        Kafes tasarımı, kalıp malatı
    a t kalıplarıyla fason üret m desteğ sağlıyor.                                                ve ser üret m…          Reaktör İçi
                                                                                             Polietilen
                                                                             Dizel Yakıt Deposu       Kaplama
                                                                             Endüstr yel araç üreten
                                 Asfalt Yıkama Makinesi Deposu                              f rmaya özel tasarım 25 ve 50  Metal reaktörler n yüksek korozyon etk s ne sah p
                                 Fransa                                         l trel k D zel Yakıt Deposu  as tlerden korunması ç n reaktörler n ç n n
                                                                             alüm nyum kalıp malatı
                                 Fransa, endüstr yel asfalt yıkama mak neler  mal                    ve HDPE depoların ser     pol et len kaplanması tasarımı ve uygulaması…
                                 eden f rmaya 400 ve 600 l trel k özel depoların kalıp                  üret m …
                                 tasarımı, malatı ve HDPE depoların ser üret m …


                                                                                             Tuz
                              3.000 Lt. AdBlue Tankı                                                    Solüsyon
               Süt Güğümü           AdBlue sektörünün l der markasına çel k kalıp s stem m zle                                  Tankı

               Gıda sektörüne yönel k     AdBlue tankı tasarımı ve ser üret m…
               alüm nyum süt güğümler                                                                   Tuzlu su solüsyonu
               üreten f rmaya sütün                                                                    uygulama mak neler  mal
               alüm nyumla temasını                                                                    eden f rmanın mak neler ne
               kesmek ç n pol et len                                                                   özel tasarlanan solüsyon
               kaplama tasarımı ve                                                                    tanklarının kalıp malatı ve
               uygulaması…                                                        Kalıp Yıkama          ser üret m…
                                                                            Makinesi Deposu
                                                                                                        Karavan
                                                                            Endüstr yel mak neler üreten              Su
                                                                            çok uluslu f rmanın, kalıp
                                                                            yıkama mak neler ne özel                Deposu
                                                                            depo tasarımı, kalıp malatı              Karavan malatı yapan
                                                                            ve ser üret m…
                                                                                                        f rmanın üret m ne
                                                                                                        özel su deposu tasarımı,
                                                                                                        çel k sac kalıp malatı ve
                                                                                                        pol et len su deposunun
                                                                                                        ser üret m …                             14                                                            15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19